ما در اوساکو فایننشال تطبیق را، نه بعنوان یک هزینه که به چشم یک فرصت مینگریم. در واقع ما مفهوم تطبیق (با قوانین و مقررات) را نشانه تکامل هوشمندانه در نحوه فعالیت و کسب و کار موسسات مالی می دانی. این همان بخش جدایی ناپذیر اعتماد سازی است که امکان تجارت بین المللی و رونق اقتصادی را برای یک شرکت و یا سازمان فراهم می کند، اعتمادی که  بدون شک نه تنها از دارا بودن توانمندی که از توانایی بروز و اثبات آن نشات می گیرد. لازم به ذکر است که ما باور داریم برای شرکت های مشتاق و پیشرویی که آماده اقدام سریع و رودرروشدن با چالش های تشکیل کسب و کارهای کاملاً منطبق با استانداردهای بین المللی هستند، فرصت ها و امتیازهای خوبی وجود دارد.

فهرست