دوره پیشرفته تطبیق در شهر لندن
دوره آشنایی با تطبیق برای کلیه بانکها در سالن همایشهای بانک مرکزی
دوره تطبیق ویژه پرسنل بانک مرکزی
دوره تطبیق در آکادمی سامان
بانک مرکزی
بانک مرکزی